top of page

Regulamin zakupów

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem e-Sklepu internetowego „Kisskin.pl”

Strony oraz Regulacje

 

Strona internetowa pod adresem www.kisskin.pl  jest prowadzona przez Sylwię Włodarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Sylwia Włodarczyk Design” z siedzibą w Warszawie 03-984,  pod adresem:  ul Jugosłowiańska 15a/25,  NIP 113-245-57-49 REGON 382437873. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Towary, które nabywa Klient za pośrednictwem e-Sklepu „Kisskin.pl” są sprzedawane przez Sylwię Włodarczyk, działającą jako Sprzedawca, we własnym imieniu.

 

Dokonanie zakupów produktów w e-Sklepie „Kisskin.pl” wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników e-Sklepu „Kisskin.pl” Klienci znajdą w naszej polityce prywatności .

 

Dokonane przez Klienta za pośrednictwem e-Sklepu „ Kisskin.pl” zakupy Towarów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

 

§1. DEFINICJE

 

1. Sprzedawca – Sylwia Włodarczyk, o której mowa na wstępie  Regulaminu;

 

2. Klient – podmiot, który dokonuje Zamówienia / Zakupu  w ramach e-Sklepu „ Kisskin.pl”;

 

3. e-Sklep „Kisskin.pl” - Serwis Internetowy dostępny pod adresem: http://www.kisskin.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

 

4. Towary – produkty prezentowane / sprzedawane w Sklepie Internetowym ( e-Sklepie „ Kisskin.pl”);

 

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

 

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami);

 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. z 2014r, poz. 827 ze zmianami);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

 

10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Towarów  dokonanych za pośrednictwem www.kisskin.pl

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z e-Sklepu „Kisskin.pl” , dostępnego pod adresem http://www.kisskin.pl , świadczącego usługi polegające na sprzedaży Towarów  stanowiących biżuterię z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych.

 

Regulamin określa w szczególności:

 

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach e- Sklepu „Kisskin.pl” ;

 

c) zasady  zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-Sklepu „Kisskin.pl”;

 

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronie www.kisskin.pl mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

 

5. Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

 

6. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej www.kisskin.pl . Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian.

 

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

1. Dla uzyskania możliwości zakupu Towaru konieczne jest:

 

- akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności e-Sklep,”Kisskin.pl”

 

- wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;

 

2. Dla złożenia zamówienia należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia  (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą  e-Sklepu „kisskin.pl".

 

3. Zamówienie można składać całodobowo. 

 

4.Każde zamówienie Towaru jest traktowane jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo do:

 

- niezaakceptowania zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wskazania powodów takiej decyzji,

 

- ograniczenia sposobu płatności,

 

- zażądania przedpłaty,

 

5. W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez Sprzedawcę Towarów jest mniejsza, niż ilość Towarów zamówionych, informuje o powyższym Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej. Klientowi przysługuje wówczas  prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.  Prawo to Klient może realizować w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

 

7.Dla każdego Towaru składa się odrębne zamówienie.

 

§4.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 

Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem e-Sklepu „Kisskin.pl” przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz określająca szczegóły dotyczące zamówionych Towarów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.

 

Po otrzymaniu Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Towarów. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Klienta (Potwierdzenie Wysyłki).

 

Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z Potwierdzeniem Otrzymania Zamówienia.

 

§5.  CENA, PRZESYŁKA I PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI. OPŁATY I PODATKI.

 

Ceną Towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Towar w momencie składania zamówienia.

 

Cena Towaru obejmuje podatek VAT, oraz inne należne podatki, nie obejmuje natomiast kosztów przesyłki i przygotowania do przesyłki.

 

Opłaty za wysyłkę, przygotowanie do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranego  przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia miejsca dostawy oraz sposobu dostawy.

 

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem: inpost/paczkomaty oraz kurier DHL.

 

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 

§6.  PŁATNOŚCI


Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów, wybranego podczas procedury składania zamówienia: przelewem na konto, blik/przelew na telefon lub płatność PayU.

Dane do przelewu:
ING Bank Śląski 02 1050 1038 1000 0097 0909 4743

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, nr zamówienia
Kisskin Jewelry

Jugosłowiańska 15a/25

03-984 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego 

PL02 1050 1038 1000 0097 0909 4743

Swift: INGBLPW

Blik/przelew na telefon

W aplikacji swojego banku należy wybrać opcje przelew na telefon oraz wprowadzić nasz numer telefonu

+48 696-031-713 , w tytule prosimy wpisać nr zamówienia, to na pewno ułatwi zweryfikowanie danych do wysyłki.

W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożonego zamówienia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.


§7.  DOSTAWY


Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w momencie kiedy środki zostaną zaksięgowane na koncie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. Do każdej przesyłki zostanie wystawiony paragon lub faktura VAT (na życzenie) obejmująca cenę Towaru i koszty przygotowania przesyłki, która zostanie wysłana razem z paczką lub na maila podanego w formularzu. W przypadku wolnych dni od pracy, przesyłki będą wysyłane zaraz w pierwszy dzień roboczy.

Czas przygotowania produktu do wysyłki około 2 dni od wypłaty na konto za zamówienie. W przypadku zamówień Pre Order czas przygotowania wykonania zamówienia oraz przygotowania do wysyłki zajmuje około 10 dni roboczych. Jest to czas, w którym produkt jest pakowany i przygotowywany do odebrania przez kuriera.

 

§8.  WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

 

Ryzyka związane z dostarczonym Towarem przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

 

§9. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

 

1.  Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14 (czternasto) –dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „Kisskin.pl”, bez wskazania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej  (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail) lub poprzez odesłanie Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „Kisskin.pl”, przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu „Kisskin.pl”. W sprawie zwrotu towaru prosimy najpierw o kontakt mailowy kontakt@kisskin.pl w celu podania adresu do zwrotów.

Formularz zwrotu

 

2. Zwrot artykułu musi zawsze odbywać się w porozumieniu, ze sklepem Kisskin. W celu zwrócenia artykułu, prosimy o uprzednie skontaktowanie się z nami. W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, bądź zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być wysłane na adres jaki zostanie podany w mailu w odpowiedzi zwrotnej. Do oświadczenia musi być dołączony paragon/faktura jako dowód zakupu. Formularz zwrotu do pobrania na naszej stronie na dole w stopce "Formularz zwrotu" .

 

3. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, pierścionki wykonywane ręcznie, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania lub być uszkodzone. Zwrotom również nie podlega biżuteria:

- z przeceny tzn. z zakładki SALE/OUTLET

-Pre Order 

-kolczyki ze względów higienicznych. 

 

Wadliwy i uszkodzony towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt, jeżeli Klient tego sobie życzy. 

 

4. Przesyłka zwrotna odbywa się na koszt i ryzyko kupującego, co oznacza że Kisskin nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przesyłki zwrotnej.​

 

§10. KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

 

1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

 

2. Klient będzie  zobowiązany wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru ” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Towaru  w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

 

3. Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. Opłaty za odesłanie Towaru ponosi Klient.

 

4. Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu Towaru rozpoczyna bieg dla Klienta od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wysyłki Towarów. Dla Sprzedawcy, 14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu lub doręczenia  zwracanych Towarów.

 

5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

 

§11.  RĘKOJMIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

 

1. Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.

 

2. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Towaru).

 

3. Klient winien zachować potwierdzenie zamówienia/rachunku, ewentualnie, przekazać go osobie, dla której Towar został zakupiony, jako dowód zakupu uprawniający do korzystania z rękojmi.

 

4. Reklamacji nie podlegają towary, które mają:


- biżuteria z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział (art.7 Ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176)

- uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bransoletki, porysowana biżuteria, pęknięte pierścionki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania,

 

- odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje,

 

- naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej)

 

- biżuteria srebrna złocona i miedziowana, która podlega naturalnemu ścieraniu.

*Złocenie na srebrnej biżuterii podlega naturalnemu ścieraniu. W celu spowolnienia tego procesu zastosuj się do kilku podstawowych zasad - jak dbać o biżuterię. Biżuteria będzie tracić złocenie także w kontakcie z wodą, perfumami i innymi kosmetykami oraz w zależności od pH skóry. Zmiana barwy biżuterii nie wynika z wady produktu i nie podlega reklamacji.

 

§12.  DANE KONTAKTOWE

 

1. W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@kisskin.pl lub telefonicznie +48696031713 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -17:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, wskazanych poniżej) lub w formie pisemnej na adres: ul. Jugosłowiańska 15a/23 03-984 Warszawa

 

2. Dni wolne od pracy:

 

25 grudnia (Boże Narodzenie)

 

1 stycznia  (Nowy Rok)

 

6 stycznia (Święto Trzech Króli)

 

Poniedziałek Wielkanocny

 

1 maja

 

Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Drugi Dzień Zielonych Świątek

 

15 sierpnia

 

21 lipca

 

1 listopada

 

11 listopada

 

§13.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1.Sprzedawca, w terminie 14 dni rozpozna każdą reklamację złożoną przez Klienta i się do niej ustosunkuje.

 

2.Jeżeli nie uda się  rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły szukać jego rozstrzygnięcia w drodze postępowania przed  Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

§14.  PRAWO WŁAŚCIWE

 

Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Towarów dokonywane za pośrednictwem e-Sklepu „Kisskin.pl” podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.

bottom of page