top of page

Regulamin korzystania z karty podarunkowej Kisskin Jewelry

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – „Sylwia Włodarczyk Design” z siedzibą w Warszawie 03-984,  pod adresem:  ul Jugosłowiańska 15a/25,  NIP 113-245-57-49 REGON 382437873. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w sklepie online www.kisskin.pl w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi.

Użytkownik –  Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.

Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez sklep online Kisskin Jewelry.

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

 

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie online www.kisskin.pl. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości doładowania Karty Podarunkowej oraz do dokonywania transakcji Kartą Podarunkową w sklepie online www.kisskin.pl  w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 

Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w sklepie online www.kisskin.pl, i jego podpisanie.

Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w sklepie online www.kisskin.pl.

Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

 

Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

Kata Podarunkowa nie podlega zwrotom.

Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w sklepie internetowym www.kisskin.pl

Karta Podarunkowa dotyczy produktów marki Kisskin, za przesyłkę płaci się wg. cennika.

 

Z zastrzeżeniem ust. 14 Regulaminu, ważność Karty Podarunkowej jest podany na karcie. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w sklepie online www.kisskin.pl. Niewykorzystane środki pieniężne, znajdujące się na Karcie Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.

Karta Podarunkowa daje możliwość jednorazowego dokonywania zakupów w sklepie online www.kisskin.pl.

Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności.

Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków pieniężnych, zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zgromadzonych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej lub przelewem.

 

Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone)po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej  w sposób nieuprawniony.

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b. braku środków pieniężnych na karcie płatniczej lub karcie kredytowej w przypadku konieczności dopłaty,

c. braku wpływu na konto Wydawcy w terminie 7 dni od dnia zakupu w przypadku konieczności dopłaty.

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Jugosłowiańska 15a/25 03-984 Warszawa, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem - formularz zwrotu.

 

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej  została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi, można dokonać wymiany nieużywanego i niewygrawerowanego Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakupu.

Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w sklepie online www.kisskin.pl.

Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie potwierdzenie nabycia droga mailową, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT. Zatem, dopiero w momencie realizacji bonu, tj. w momencie zakupu na jego podstawie towaru, pojawi się obowiązek podatkowy w zakresie czynności dostawy towaru na rzecz podmiotu, który finalnie jest dysponentem tego kuponu.

Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.kisskin.pl.

 

Administratorem danych osobowych Nabywców, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową, jest „Sylwia Włodarczyk Design” z siedzibą w Warszawie 03-984,  pod adresem:  ul Jugosłowiańska 15a/25,  NIP 113-245-57-49 REGON 382437873. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.

Za zgodą Nabywcy, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę oraz podmioty współpracujące i powiązane z Wydawcą, w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym także na potrzeby dostarczania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. pochodzącej od w/w podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie Wydawcy pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kisskin.pl.

Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego.

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2019-08-11.

bottom of page