top of page

REGULAMIN KONKURSU 

“#loveminimalism” – INSTAGRAM

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#loveminimalism” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Sylwia Włodarczyk Design ul. Jugosłowiańska 15a/25 03-984 Warszawa, Regon 382437873, NIP 1132455749. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/kisskinjewelry/ Organizatorem Konkursu jest Sylwia Włodarczyk (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16.02.2019r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 24.02.2019r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem. 

§ 2 Uczestnicy konkursu 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 

1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

4. wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia któregokolwiek z określonych warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody 

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, na którym przedstawi swoją wizję minimalizmu. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #loveminimalism #kisskinjewelry i oznaczone @kisskinjewelry. Do zdjęcia dołącz komentarz tekstowy za co kochasz minimalizm i zaproś kolejne osoby. Organizator wybierze trzy zdjęcia i nagrodzi każdego z ich autorów kuponem na kwotę 50 zł, który będzie do zrealizowania w sklepie on-line www.kisskin.pl przez okres 7 dni od dnia 25.02.2019. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w dniu 25.02.2019 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawiającewyłącznie osobę Uczestnika wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na profilu na Instagramie @kisskinjewelryw celu przedstawienia osób wygranych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 

1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Kisskin.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Sylwia Włodarczyk Design ul. Jugosłowiańska 15a/25 03-984 Warszawa, Regon 382437873, NIP 1132455749. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.kisskin.pl zakładka Kontakt/Konkurs. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 

bottom of page